StyrelseStyrelsen

Russinbullens Styrelse

Namn

Befattning

Telefon

e-post

Lars Backus

Ordförande

070-660 13 47

Jennie Jonsson

Ledamot 1

070-393 44 91

Emil Nilsson 

Ledamot

070-328 74 41

Mats Kristiansson

Sekreterare

073-839 88 23

Joakim Svensberg

Ledamot 2

073-079 83 64

Daniel Olsson

Ledamot 3

Emil Nilsson

Webbansvarig

070-328 74 41

Mejla hela styrelsenStyrelsens uppdrag


I Sverige finns idag ca 40 000 personer som arbetar för sitt eget boende i en HSB bostadsrättsförening. De kallas för förtroendevalda, och är sekreterare, ordförande, studie- och fritidsorganisatörer eller har någon annan funktion i den styrelse som har hand om det löpande arbetet i föreningen.


Börja jobba i denna gemenskap och upptäck vilket mervärde det ger för dig såväl som för den bostadsrättsförening du bor i!


Förtroendevald

Som förtroendevald i en styrelse har du stor chans att påverka ditt eget boende, både i mindre och större frågor. På den egna bostadsrättsföreningens årliga stämma (årsmöte) utses nämligen de medlemmar som ska representera bostadsrättsföreningen på HSBs  egen stämma.


Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsearbetet regleras av bestämmelserna i Föreningslagen (FL) och Bostadsrättslagen (BRL), samt av bostadsrättsföreningen stadgar. Stadgar är bestämmelser utöver vad lagen säger, och handlar bl.a. om regler för andrahandsuthyrning och hur ansvaret fördelas mellan bostadsrättshavare och bostadsrättsförening vad gäller underhåll.


I princip kan styrelsens arbetsuppgifter sammanfattas i följande punkter:


- Se till att föreningens fastigheter och övriga tillgångar hålls i bra skick.


-  Se till att föreningen håller ordning på och redovisar ekonomin enligt lagar och regler   så att medlemmarna kan känna sig trygga.


- Ta hand om alla praktiska frågor som rör bostadsrättsföreningen, utom sådant som är av större vikt för medlemmarna. I så fall står det i stadgarna att de frågorna ska tas upp på stämman, där alla medlemmar har chans att vara med och påverka.


Hur ofta man ska ha styrelsemöte varierar, från ett per månad till fyra om året.

Det beror helt på hur stor bostadsrättsföreningen är och hur man i styrelsen har valt att lägga upp arbetet.


LEDAMÖTER

Alla som sitter i en styrelse kallas för ledamöter. Om någon av dessa får förhinder vid något möte kan en suppleant ersätta dem. En suppleant går då in som ordinarie. Suppleanten sitter ofta med på alla styrelsemöten, även om alla ordinarie är på plats. Skillnaden är då att suppleanten inte har rösträtt.


ORDFÖRANDE

En ordförande måste finnas i alla styrelser. Ordföranden är den som ser till att styrelsen samlas när det behövs, och är också ansvarig för att medlemmarna får den information som är nödvändig. Ordföranden ska mer än andra ledamöter följa verksamheten i föreningen och hålla sig uppdaterad med allt som händer. I många föreningar samarbetar ordförande och vicevärd.


SEKRETERARE

Sekreterare är en annan funktion som måste tillsättas. Enligt FL är alla föreningar skyldiga att föra protokoll vid sina sammanträden, och det är sekreterarens uppgift att göra detta. Protokollet är ett bra hjälpmedel för styrelsen när det gäller att bevaka att beslutade åtgärder verkligen blir genomförda. Alla protokoll ska justeras, det innebär att två personer ska kontrollera att det är riktigt skrivet och signera med sitt namn. Sekreterare och ordförande har vanligtvis ett nära samarbete, och det är oftast sekreteraren som håller koll på alla papper, pärmar och adressregister.


STUDIE- OCH FRITIDSORGANISATÖR

Studie och fritidsorganisatören är vald för att skapa trivsel i föreningen. Målet är att aktivera medlemmarna och deras familjer, att främja gemenskapen bland de boende och att stimulera till kulturaktiviteter i bostadsområdet. Styrelsen sammanställer ofta en plan för denna typ av verksamhet, där man anger vika aktiviteter som ska genomföras och vilken målgruppen är. Man kan också sätta upp ett mål för hur många deltagare man önskar få i verksamheten.


REVISOR

En revisor ska väljas i bostadsrättsföreningen, och en proffessionell revisor ska anlitas från förslagsvis BoRevision. En revisor är en typ av kontrollant, som väljs av medlemmarna för att kontrollera hur ekonomin sköts i föreningen. Revision betyder granskning, och för en bostadsrättsförening innebär det att den egna revisorn ska gå igenom löpande räkenskaper, inkomster och utgifter. BoRevisions revisor ska granska årsredovisningen och se efter hur verksamheten sköts i stort, såsom ansvarsfördelning mellan ledamöter och föreningens förvaltning och rutiner. När året är slut skriver revisorn en revisionsberättelse, som beskriver bl a hur granskningen skett. Revisorerna ska ta tillvara medlemmarnas intressen.


VALBEREDNING

Vid stämman utser medlemmarna valberedning. Valberedningen är de som ska ge förslag på vilka som kan väljas in i styrelsen på de olika funktionerna nästa år. De bör ha bra kontakter med många medlemmar, och veta vilka kunskaper och färdigheter som behövs för att vara t ex ordförande eller sekreterare för att kunna föreslå rätt person till rätt funktion. Valberedningen bör också tänka på att en styrelse oftast fungerar bäst om alla åldrar finns representerade, liksom olika intressen bland ledamöterna är viktiga. Att både kvinnor och män finns i styrelsen är också bra för sammansättningen.


VICEVÄRD

Vicevärd är egentligen inte ledamot i styrelsen, men kan väljas in som sådan. Arbetsuppgifterna varierar från förening till förening, beroende på storlek samt om föreningen har egna anställda som vicevärden ska vara arbetsledare för. Styrelsen gör ofta en arbetsbeskrivning för vicevärden att följa. Exempel på arbetsuppgifter kan vara kontaktperson för medlemmar, medlemstjänst, introduktion av nya medlemmar, allmäntillsyn för ordning och trivsel i föreningen, koll på avtal och tekniska tjänster, vidarebefordra medlemmarnas åsikter till styrelsen, verkställande av styrelsens beslut, beställning av varor och tjänster mm.


Källa: www.hsb.seValberedning


Valberedning är en arbetsgrupp vald av föreningsstämman med uppgift att ta fram förslag på kandidater till de förtroendeuppdrag som ska tillsättas av föreningsstämman, t.ex. styrelseledamöter och revisorer. I HSB:s normalstadgar för bostadsrättsföreningar framgår det att valberedning ska utses vid ordinarie föreningsstämma och att tjänstgöringstiden sträcker sig till nästkommande ordinarie föreningsstämma samt att en av ledamöterna ska vara sammankallade.